Портал учебных материалов.
Реферат, курсовая работы, диплом.


 • Архитктура, скульптура, строительство
 • Безопасность жизнедеятельности и охрана труда
 • Бухгалтерский учет и аудит
 • Военное дело
 • География и экономическая география
 • Геология, гидрология и геодезия
 • Государство и право
 • Журналистика, издательское дело и СМИ
 • Иностранные языки и языкознание
 • Интернет, коммуникации, связь, электроника
 • История
 • Концепции современного естествознания и биология
 • Космос, космонавтика, астрономия
 • Краеведение и этнография
 • Кулинария и продукты питания
 • Культура и искусство
 • Литература
 • Маркетинг, реклама и торговля
 • Математика, геометрия, алгебра
 • Медицина
 • Международные отношения и мировая экономика
 • Менеджмент и трудовые отношения
 • Музыка
 • Педагогика
 • Политология
 • Программирование, компьютеры и кибернетика
 • Проектирование и прогнозирование
 • Психология
 • Разное
 • Религия и мифология
 • Сельское, лесное хозяйство и землепользование
 • Социальная работа
 • Социология и обществознание
 • Спорт, туризм и физкультура
 • Таможенная система
 • Техника, производство, технологии
 • Транспорт
 • Физика и энергетика
 • Философия
 • Финансовые институты - банки, биржи, страхование
 • Финансы и налогообложение
 • Химия
 • Экология
 • Экономика
 • Экономико-математическое моделирование
 • Этика и эстетика
 • Главная » Рефераты » Иностранные языки и языкознание » Беларуская мова

  Беларуская мова

  Предмет: Иностранные языки и языкознание
  Вид работы: учебное пособие
  Язык: белорусский
  Дата добавления: 01.2011
  Размер файла: 207 Kb
  Количество просмотров: 11672
  Количество скачиваний: 145
  Асаблівасці правапісу галосных, яккага знака і апострафа, некаторых прыставак. Асобныя выпадкі ўжывання вялікай літары. Правілы пераносу. Сінтаксіс і пунктуацыя. Аднародныя члены сказа. Спосабы цытавання. Знакі прыпынку пры цытатах. Тэксты дыктантаў.


  Прямая ссылка на данную страницу:
  Код ссылки для вставки в блоги и веб-страницы:
  Скачать работу
  ВНИМАНИЕ! ССЫЛКА на файл скоро появится !
  Посмотреть текст работы
  Похожие работы:

  Беларускія, польскія і рускія фразеалагізмы з мэтэаралагічным кампанентам

  5.03.2010/курсовая работа

  Вызначэнне фармальнай і сэмантычны падабенстве ўстойлівасці фразэалёгічныя складу славянскіх моў. Вывучэнне паходжання, марфалагічныя і сінтаксічныя характарыстыкі фразеалагізмамі з метерологическими кампанентамі ў беларускай, польскай і рускай мовах.

  Вывучэння беларускай мовы ў пачатку 20 стагоддзя

  8.06.2009/курс лекций

  Распрацоўка агульных пытанняў беларускага мовазнаўства, вывучэння вусна-гутарковай мовы. Праблемы ўпарадкавання літаратурнай лексікі ў 20-х гг. ХХ стагоддзя, пачатак спецыяльнай работы па збіранню скарбаў народнай мовы розных рэгіёнаў Беларусі.

  Гiстарызмы i архаiзмы i цяжкасцi iх перакладу на беларускую мову

  20.06.2010/дипломная работа, ВКР

  Творчы шлях Вальтара Скота. Раман Айвенга і адлюстраваны ў ім свет рыцарства. Раман Квенцін Дорвард і яго гістарычныя рэаліі. Гістарызмы і архаізмы, і іх роля ў мастацкім тэксце. Паняцце і класіфікацыя гістарызмаў. Цяжкасці перакладу архаізаванай лексікі.

  Гісторыя беларускага мовазнаўства

  8.06.2009/курс лекций

  Прадмет, задачы і значэнне курса "Гісторыя беларускага мовазнаўства". Развіццё граматычнай думкі ва ўсходніх славян старажытнай пары, перадумовы кнігадрукавання. Старажытныя ўсходнеславянскія лексікаграфічныя дапаможнікі. Развіццё мовазнаўства ў ХІХ ст.

  Лексіка беларускай мовы

  24.01.2009/реферат, реферативный текст

  Слова і яго значэнне. Спосабы ўзнікнення пераносных значэнняў слова. Лексіка беларускай мовы паводле находжання, сферы ўжывання. Актыўная і пастўная лексіка. Стылістычныя разрады лексікі беларускай мовы. Лексіка сучаснай мовы. Мастацка-паэтычная лексіка.

  Лексіка, тэрміналогія беларускай мовы

  10.02.2010/курс лекций

  Сутнасць універсальных і спецыфічных фанетычных, граматычных і іншых з’яў беларускай мовы ў сістэме славянскіх моў. Пытання спецыяльнай лексікі, у прыватнасці, тэрміналогіі беларускай мовы ў аспектах яе гістарычнага развіцця, генетычных асаблівасцяў.

  Развіццё беларускага мовазнаўства ў 19 - пачатку 20 стагоддзя

  8.06.2009/курс лекций

  Беларуская мова ў першай палове ХІХ стагоддзя і развіццё мовазнаўства ў другой палове ХІХ – пачатку ХХ ст. Вывучэння мясцовых гаворак. Працы па граматыцы Е.Р. Раманава, навуковая дзейнасць І.І. Насовіча і яго апісання беларускага дыялектнага слова.

  Стылістыка беларускай мовы

  21.03.2009/контрольная работа

  Тэкст з 10-15 звышфразавых адзінствау (абзацау, складаных сінтаксічных цэлых). Узаемадзеянне стылістычна нейтральных і афарбаваных моуных сродкау у падабраным тэксце, экстралінгвістычных (пазамоуных) і лінгвістычных фактарау.

  Фарміраванне і развіццё беларускай тэрміналогіі. Тэрміналагічная лексіка

  24.01.2009/реферат, реферативный текст

  Фарміраванне беларускай тэрміналогіі. Навуковая тэрміналогія. Ўзбагачэння спецыяльнай лексікі новымі лексічнымі адзінкамі. Спецыфічныя рысы тэрмінаў. Узаемадзеянне тэрмінаў і агульнаўжывальнай лексікі. Ўтварэння тэрмінаў. Словы іншамоўнага паходжання.

  Фразеалігізмы з кампанентам "зямля" ў рускай, беларускай і польскай мовах

  16.03.2010/курсовая работа

  Навукова-тэарэтычныя асновы вывучэння фразеалогіі беларускай мовы. Паходжанне фразеалагізмаў ў рускай, беларускай і польскай мовах. Аналіз этымалогія фразеалагізмаў з кампанентам "зямля", іх класіфікацыя па лексічных значэнняў і сінтаксічныя асаблівасцяў.


  Перед Вами представлен документ: Беларуская мова.

  Категории